Fidder Slapen Woerden

Privacyverklaring

Fidder Slapen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fidder Slapen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fidder Slapen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Fidder Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de uitlevering van het door u bestelde product;
 • Het uitvoering geven aan een opdracht;
 • Het uitvragen van (anonieme) feedback over onze dienstverlening;
 • Opname in een bestand om u te informeren over onze producten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst tot levering of opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fidder Slapen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Fidder Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 30 jaar om u gedurende het gebruik van uw bed of ander product van service en informatie over het gebruik van uw product te kunnen voorzien.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Fidder Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming door het invullen van het contactformulier of door het bezoeken van de showroom en het laten opmaken van een offerte op naam.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fidder Slapen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fidder Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde, maximaal 2 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Fidder Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het per post informeren van klanten over producten en diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst tot koop van een product of een gegeven toestemming;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fidder Slapen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam;
 • Adresgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Fidder Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Sollicitanten Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Fidder Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Werving van personeel

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fidder Slapen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Informatie over uw loopbaanverleden en opleidingen

Uw persoonsgegevens worden door Fidder Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een sollicitatie heeft lopen en daarna nog maximaal 4 weken, tenzij er wordt overeengekomen dat de sollicitatie in portefeuille mag worden bewaard, dan maximaal 1 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met cameratoezicht

Persoonsgegevens van medewerkers en bezoekers worden door Fidder Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vergroten van de veiligheid en ter voorkoming van fraude en/of diefstal in en rond onze onderneming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fidder Slapen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Beelden/Foto’s

Uw persoonsgegevens worden door Fidder Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 4 weken, tenzij er strafbare feiten worden vastgelegd op de camera’s of ter ondersteuning kunnen bieden bij de opsporing van een strafbaar feit.

Cookies

Kijk voor cookies in ons cookiebeleid.

Sociale media

Op onze website kunt u informatie via sociale media delen, via de aanwezige sociale media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media van toepassing.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van bezorging en montage van producten;
 • Het drukken en verzenden van onze reclamefolder;
 • Het beheren van het cameratoezicht.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fidder Slapen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fidder Slapen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fidder Slapen B.V.
Jaap Bijzerweg 9
3446 CR Woerden
info@fidderslapen.nl